MFStar模范学院Vol124内衣爆乳女神JennanniJen45PJennanniJen模范学院

MFStar模范学院Vol124内衣爆乳女神JennanniJen45PJennanniJen模范学院

种种积聚,由此而成。长衡,阔大也,即从衡之意。

凡经脉阳行于外,阴行于内,后诸经皆同。搏,坚强之谓,即所谓伏鼓也。

《巢氏病源》妄为分发,识者讥之。 然人迎候阳,故一盛为少阳,胆与三焦也;二盛在太阳,膀胱、小肠也;三盛在阳明,胃与大肠也;四盛以上者,以阳脉盛极而阴无以通,故曰“格阳”。

盖此筋自耳前行外,与三阳交会,上出两额之左右,以结于额之上角也。上曰“广明之下,名曰太阴”,广明以心为言,冲脉并肾而言,盖心、脾、肾三脏,心在南,脾在中,肾在北也。

 去反盛者,非强盛之谓。 诸积大法,脉来细而附骨者,乃积也∶寸口,积在胸中;微出寸口,积在喉中;关上,积在脐旁;上关上,积在心下;微下关,积在少腹;尺中,积在气冲;脉出左,积在左;脉出右,积在右;脉两出,积在中央,各以其部处之。

此即充和之气,亦微弱之义,是谓脾之平脉。清郁热而泻湿火,此方最佳。

Leave a Reply